FAQ TS-WIN: Fakturowanie (edycja danych na fakturze, jak nadać numer, jak wystawić pro-formę, samofakturowanie itp)

Artykuł wyjaśnia kwestie związane z fakturowaniem w programie TS-WIN o które najczęściej pytają nasi Użytkownicy. Wyjaśnienia są oparte na możliwościach jakie oferuje wersja programu wg stanu na 2020r. (wersja nr 11), starsze wersje programu mogą być zatem pozbawione niektórych opisywanych tutaj funkcji.
Artykuł jest przeznaczony dla Użytkowników, którzy mają już pewne doświadczenie w wystawianiu faktur. Osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z programem TS-WIN zapraszamy do zapoznania się z filmami szkoleniowymi.

Na początek chcemy zwrócić Państwa uwagę na jedną istotną zasadę natury ogólnej, dotyczącą zresztą nie tylko faktur ale wszystkich dokumentów wystawianych w programie: zleceń, faktur, not, kompensat itd. Zasada ta brzmi: nie należy pochopnie anulować ani usuwać dokumentu na którym chcemy jedynie coś poprawić. Jest to dość częsty błąd popełniany przez Użytkowników programu TS-WIN. Na dokumencie można poprawić niemal każdą informację, również po jego zarejestrowaniu. Nieliczne wyjątki od tej zasady są opisane w pierwszym punkcie artykułu

1) Wszystko o edycji danych faktury

Każdy, kto pracuje na programie TS-WIN wie jak wygląda okno edycyjne faktury. Takie okno nazywamy również formularzem edycyjnym albo po prostu formularzem:

Formularz edycyjny faktury

Faktura widoczna na rysunku nie jest jeszcze zarejestrowana przyciskiem 1), więc można zmienić na niej wszystko, niezależnie od posiadanych uprawnień. Sytuacja edycyjna zmienia się nieco po zarejestrowaniu faktury:

 • pola oznaczone czerwoną obwódką, czyli numer faktury ze schematem numerowania oraz typ przychodu stają się niedostępne do edycji.
  Są to jedyne pola, których konieczność ewentualnej zmiany może nas zmusić do usunięcia i ponownego wystawienia faktury.
 • pola oznaczone niebieską obwódką, czyli kontrahent, data wystawienia i waluta są dostępne do edycji dla operatora AutoAdmin oraz ewentualnie dla tych operatorów, którym administrator nadał stosowne uprawnienie. W przypadku gdy lista operatorów nie jest zdefiniowana, to jedynym operatorem jest AutoAdmin i dostęp do „niebieskich” pól jest włączony.
  UWAGA! Uprawnienia edycyjne operatorów definiuje się w opcji górnego menu programu „Narzędzia: Operatorzy i hasła: Lista operatorów”, na zakładce „Uprawnienia tabel głównych: FAw/FAo”. Należy tam zaznaczyć opcję „pełna” w okienku „możliwość edycji po rejestracji”. Dostęp do listy operatorów ma tylko AutoAdmin!
 • pozostałe pola (daty, kwoty, stawki VAT, przeliczniki walut, dopiski, uwagi) są dostępne do edycji również po rejestracji faktury

W programie TS-WIN nie ma jakiegoś specjalnego przycisku „wprowadzającego” formularz w tryb edycji. Należy po prostu otworzyć formularz i zacząć pisać lub klikać. O tym czy formularz znajduje się w trybie edycji świadczy stan przycisku oznaczonego jako 2), tzw. „ptaszka”. Jeśli przycisk jest wygaszony (tak jak to widać na rysunku), to jedynie przeglądamy dane. Jeśli się „świeci”, to znaczy, że jesteśmy w trybie edycji i – co bardzo ważne – jak już skończymy wprowadzanie zmian musimy go nacisnąć, żeby je zapisać (do zapisu zmian możemy też użyć klawisza „F2” na klawiaturze). Zmiany wprowadzamy bezpośrednio w białe pola edycyjne albo korzystamy z przycisków wyboru, takich jak np 4) – wybór/zmiana kontrahenta.

Należy też pamiętać, że formularz – z uwagi na dużą liczbę różnych pól – podzielony jest na tzw. zakładki: 3). W przypadku faktur mamy więc zakładki:

 • Dane podstawowe (ta zakładka jest widoczna na rysunku)
 • Dane pozostałe / Kto wpisał / Uwagi
 • Inne (Dane zlecenia)
 • Dane księgowe (JPK)
 • Wyłączenia

W danym momencie widzimy zawsze tylko jedną zakładkę (początkowo zawsze jest to zakładka „Dane podstawowe”, która zawiera najważniejsze dane faktury: kontrahent, numer, daty, kwoty, pozycje, przeliczniki). Oczywiście w sytuacji kiedy chcemy edytować jakieś inne dane znajdujące się na innej zakładce, to zmieniamy zakładkę, poprawiamy/wpisujemy co trzeba, i wracamy na zakładkę podstawową. Jeżeli np chcemy wprowadzić uwagi, które potem miałyby zostać umieszczone na wydruku faktury, to klikamy na zakładkę „Dane pozostałe / Kto wpisał / Uwagi” i tam wypełniamy treścią stosowne pole.

Jeżeli jakieś dane na formularzu nie są dostępne do edycji, to najczęściej wynika to z następujących powodów:

 • konieczności zachowania tzw. spójności danych
  Np: jeśli faktura jest wystawiona ze zlecenia, to „przejmuje” typ przychodu podany na zleceniu (transport albo spedycja) i na fakturze już tego typu nie można zmienić
 • braku uprawnień operatora
  Wówczas stosowną poprawkę może wykonać na naszą prośbę AutoAdmin albo inny operator programu, który te uprawnienia posiada
 • faktu wykonania na fakturze jakichś kolejnych – zmieniających jej status – operacji, takich jak np: rejestracja wpłaty, wystawienie faktury korygującej itp.
  Operacje tego typu wykonywane są zazwyczaj na długo po wystawieniu faktury a ewentualne pomyłki najczęściej chcemy korygować wcześniej, więc ostatnia przyczyna w praktyce będzie zdarzać się niezmiernie rzadko. Gdyby jednak wystąpiła konieczność edycji w takiej sytuacji, to zawsze możemy najpierw usunąć przyczynę blokady edycji (np anulować i usunąć wpłatę, poprawić co trzeba na fakturze i ponownie zarejestrować wpłatę)

Edycja pozycji faktur

Osobną kwestią jest edycja danych z tabelek powiązanych z daną fakturą. Przykładem takiej tabelki są POZYCJE oznaczone na rysunku cyfrą 5). Jak widzimy faktura ma tylko jedną pozycję (Usługa spedycyjna za 800 EUR), ale wiadomo, że takich pozycji może być więcej a ich liczba może być dowolna. Jeśli chcemy zatem edytować dane z jakiejś pozycji czyli dane typu: nazwa usługi, kwota, stawka VAT, to najpierw musimy w tym celu otworzyć (w osobnym okienku) tą pozycję faktury, którą chcemy poprawić. W tym celu albo klikamy dwukrotnie myszką na daną pozycję albo klikamy na ikonkę „piramidkę” w oknie pozycji, tak jak to pokazuje na rysunku schemat 5). Musimy to zrobić również w sytuacji, kiedy pozycja jest tylko jedna. Dane pozycji faktury zawsze otwierają się w osobnym oknie (patrz rysunek poniżej), tam je poprawiamy i zapisujemy zmiany przyciskiem 6).

Analogicznie możemy też oczywiście w razie potrzeby dodać całkowicie nową pozycję faktury albo usunąć jakąś niepotrzebną, korzystając z przycisków odpowiednio: „+” i „-„, widocznych na rysunku w lewym, górnym rogu obok „piramidki”:

Edycja pozycji faktury
2) Jak nadać fakturze inny numer, niż to wynika z kolejności numeracji

Numer jest nadawany fakturze automatycznie w momencie rejestracji wg zasady maksimum, więc w trakcie „normalnego”, codziennego procesu wystawiania faktur w ogóle nie trzeba ingerować w takie pola jak „Nr faktury” i „Schemat numerowania”.

Tyle mówi teoria, w praktyce mogą się przytrafić sytuacje, w których trzeba zaingerować w numerację. Można sobie np wyobrazić następujące sytuacje:

 1. program został zakupiony w trakcie roku i chcemy „wystartować” od jakiegoś wskazanego numeru a nie od 1
 2. mamy lukę, bo usunęliśmy fakturę przez pomyłkę, potem były wystawione kolejne faktury i chcemy ponownie wystawić taką samą fakturę z tym samym numerem
 3. mamy lukę, bo musieliśmy usunąć fakturę, potem były już wystawione kolejne i chcemy wystawić inną fakturę (np do innego zlecenia) ale z tym numerem, który został wcześniej usunięty
 4. wiemy że będzie wystawiona faktura i chcemy żeby miała określony numer, ale jeszcze nie możemy jej wystawić bo np czekamy na dokumenty. Chcemy więc „przeskoczyć” ten numer, fakturować inne usługi i potem do tego brakującego numeru wrócić
 5. musimy wystawić jakąś fakturę „wstecz”, ale wszystkie numery są zajęte, więc – żeby nie dublować numeracji – chcemy ją „złamać” przez jakiś dodatkowy znacznik, np przez „/A”

Najczęstsza sytuacja z jaką mamy do czynienia u naszych Użytkowników, to sytuacja nr 2 czyli przypadkowe anulowanie faktury. Operacji anulowania nie można już cofnąć, więc jedyne co możemy zrobić to usunąć anulowaną fakturę i wystawić ją ponownie. Jeśli faktura była wystawiona ze zlecenia, to nie musimy ponownie wpisywać zlecenia, bo lista zleceń jest niezależna od faktur. Jeśli w międzyczasie wystawione zostały kolejne faktury, to musimy zadbać o to, żeby odtwarzana ponownie faktura miała taki sam numer jak ta anulowana i wówczas działamy wg schematu opisanego poniżej.

Numer możemy wymusić przed zarejestrowaniem faktury, więc początkowo działamy standardowo. Jeśli faktura dotyczy zlecenia, to należy ją wystawić ze zlecenia, wpisać wszystkie potrzebne dane: daty, kwoty, dopiski, uwagi itp.

Jeżeli chcemy zaingerować jedynie w numer i nie musimy wstawiać żadnych dodatkowych znaków (czyli przypadki od 1 do 4), to działamy wg schematu podanego na rysunku:

Nadanie fakturze innego numeru, poza kolejnością

Jak widać należy otworzyć zakładkę „Inne (dane zlecenia)” i wpisać żądany numer w polu „Nr początkowy”. Podajemy tam tylko i wyłącznie numer wiodący, bez zer początkowych, ukośników, numerów miesięcy, roku itp. Na przykładowym rysunku wpisany został numer 234, więc jeśli byłaby to faktura wystawiona z datą 31 lipca 2020r., to przy standardowych ustawieniach numeracji dostałaby numer 0234/07/2020. Przypominamy, że te czynności należy wykonać przed zarejestrowaniem faktury!

Jeśli oprócz samego wymuszenia zmiany numeracji musimy dodać do numeru jakiś inny znak (np złamać przez „/A” na końcu) to musimy postąpić inaczej, wg schematu pokazanego na rysunku poniżej:

Ingerencja w maskę numeracji
 1. Na zakładce podstawowej w polu „Nr faktury” umieszczana jest początkowo informacja typu: NZ/31.07.2020/14:55:36 (litery „NZ” oznaczają, że faktura nie jest zarejestrowana a po nich widzimy datę i godzinę wpisu) a schemat numerowania jest pusty.
  Należy – podobnie jak poprzednio – wprowadzić najpierw wszystkie dane faktury: daty, kwoty, uwagi itd. a następnie kliknąć na ikonę „<.>” widoczną po prawej stronie numeru
 2. Kliknięcie spowoduje, że wyświetli się tzw. maska numeracji (np: „<nr>/<xm>/<r4>”) oraz odpowiedni schemat numerowania (np: „Faktury pierwotne”)
  Maska numeracji składa się ze znaczników, które definiują kolejne składowe numeru, znaczniki są ujęte w nawiasy „<” i „>”. W przykładzie na rysunku mamy maskę z trzema znacznikami:
  <nr> – numer kolejny faktury
  <xm> – numer miesiąca (np: 07 – lipiec)
  <r4> – numer roku (np: 2020)
 3. Maski mogą mieć różne znaczniki, mogą one też być ułożone w różnej kolejności (w zależności od tego jak są ustawione parametry numeracji), ale zawsze występuje tam znacznik <nr>.
  – wymuszamy nadanie innego numeru modyfikując znacznik <nr> poprzez dodanie dwukropka i żądanego numeru, czyli – na przykładzie numeru 234 – <nr:234>
  – jeżeli chcemy dodatkowo „złamać” numer przez jakiś dodatkowy znak, do dopisujemy go na samym końcu, w przykładzie powyżej: /A.

Poniżej pokazano jak wygląda maska oryginalna i jak została przekształcona (na czerwono zaznaczone są wprowadzone zmiany)

<nr>/<xm>/<r4>  ->  <nr:234>/<xm>/<r4>/A

Jeśli zmodyfikujemy maskę w podany sposób (przypominamy, że należy to zrobić przed rejestracją!), to w momencie rejestracji faktura (jeśli miała datę wystawienia z lipca 2020r.) otrzyma numer:

0234/07/2020/A

Na zakończenie kilka uwag na temat ingerencji w numerację:

 • robimy to zawsze z zachowaniem szczególnej ostrożności. Musimy pamiętać, że program stosuje zasadę maksimum, w szczególności jeśli np przeskoczymy numerację „do przodu” to powstałe luki nie będą uzupełniane
 • modyfikujemy – poprzez dopisanie dwukropka i wymuszanego numeru – tylko i wyłącznie znacznik „<nr>” a ewentualne dodatkowe znaki umieszczamy poza znacznikami, np. na końcu.
  Nigdy nie modyfikujemy pozostałych – oprócz „<nr>” – znaczników, takich jak : „<m>”, „<xm>”, „<r2>”, „<r4>” itd.
 • możliwość ingerencji w numerację jest uprawnieniem, które może zostać nadane lub odebrane każdemu operatorowi przez administratora
  Uprawnienie ustawia się w opcji górnego menu programu „Narzędzia: Operatorzy i hasła: Lista operatorów”, na zakładce „Uprawnienia tabel głównych: FAw/FAo”. Należy tam zaznaczyć „tak” lub „nie” w okienku „ingerencja w nr”.
3) Jak poprawić kurs waluty zastosowany na fakturze?

W transporcie i spedycji występują dwa podstawowe rodzaje usług walutowych:

 1. usługa, w której fracht jest określony w walucie obcej (najczęściej w EUR) ale płatność w całości jest realizowana w PLN
 2. usługa, w której zarówno fracht jak i płatność są realizowane w walucie obcej
  Szczególnym przypadkiem usług drugiego typu są usługi w których należność główna (netto) jest realizowana w walucie obcej a VAT jest płatny w PLN

W dalszej części opisu dla ułatwienia posłużymy się przykładem waluty EUR, ale podane wyjaśnienia są oczywiście analogiczne dla dowolnej waluty obcej.

Polski system podatkowy nie traktuje jednakowo obu tych przypadków:

 • w pierwszym przypadku (płatność w całości w PLN) możemy stosować umowne przeliczniki kursowe. W praktyce sposób przeliczenia frachtu na PLN podany jest na zleceniu, może to być przelicznik z dowolnego dnia: załadunku, rozładunku, poprzedzającego rozładunek itp. Może być też zastosowana dowolna tabela kursowa, niekoniecznie musi to być nawet tabela kursów średnich NBP
 • w drugim przypadku (płatność w całości w EUR albo netto w EUR a VAT w PLN) przelicznik waluty regulowany jest ustawowo. Art. 31a ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że musi to być kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę powstania obowiązku podatkowego. W przypadku usług transportowych jest to data wykonania usługi, czyli data rozładunku.
  Od tej zasady jest wyjątek: jeżeli wystawiamy fakturę przed datą rozładunku, to stosujemy kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia (art. 31a ust. 2 ustawy VAT). Takie sytuacje w przypadku usług transportowych występują niezmiernie rzadko, niemniej mogą wystąpić i trzeba o nich pamiętać

Opisany wyżej dualizm prawno-podatkowy sprawił, że musieliśmy odpowiednio odwzorować go w programie TS-WIN

Edycja kursu waluty dla faktur płatnych w całości w PLN

Jeśli fracht jest wyrażony w EUR ale płatność jest w PLN, to wówczas kurs waluty podany jest na pozycji faktury (lub na pozycjach, jeśli jest ich więcej). Jeśli musimy go zmienić, to należy otworzyć pozycję faktury w osobnym okienku i tam dokonać edycji. Schemat postępowania widzimy na rysunku poniżej:

Edycja kursu waluty na pozycji faktury. Faktura płatna w PLN

Widzimy tutaj, że:

 1. walutą płatności faktury jest PLN
 2. po kliknięciu w „piramidkę” możemy otworzyć pozycję faktury w osobnym oknie
 3. na pozycji widzimy, że waluta pozycji (waluta frachtu) jest określona jako EUR
 4. pod walutą mamy dostępny do swobodnej edycji cały panel kursu waluty

Jeżeli kurs, który chcemy zastosować jest kursem średnim NBP, to wystarczy że wybierzemy odpowiednią datę z ikonki „kalendarza” widocznej obok pola „Data kursu”. Wówczas kurs z tego dnia zostanie automatycznie wykorzystany do przeliczenia. Jeżeli to ma być jakaś inna tabela niż tabela kursów średnich NBP, to oprócz ewentualnej zmiany daty należy wpisać „z ręki” odpowiednią wartość kursu i nazwę (identyfikator) tabeli.

Edycja kursu waluty dla faktur płatnych w EUR

Jeżeli zarówno fracht jak i płatność jest wyrażona w EUR, to wówczas kurs waluty jest podany w dolnej części formularza faktury a możliwość jego edycji jest ograniczona. Jest to zabieg celowy, gdyż jak wspomniano wcześniej kurs ten jest kursem ustawowym i ewentualna jego zmiana, nawet przypadkowa, mogłaby narazić Użytkownika programu na nieprzyjemne konsekwencje

Edycja kursu na fakturze płatnej w walucie

Na rysunku powyżej widzimy, że:

 1. walutą płatności faktury jest EUR. Widzimy też, że oprócz waluty płatności mamy w takim przypadku również możliwość określenia czy VAT ma być płatny w PLN.
 2. kurs dokumentu walutowego jest podany na dole formularza. Pola edycyjne, dla bezpieczeństwa Użytkownika, są niedostępne do bezpośredniej edycji. Jest tam jedynie ikonka „znak zapytania”, która służy do ewentualnego przeliczenia kursu. Możemy jej użyć np w sytuacji, gdy faktura została zarejestrowana z błędną walutą płatności. Jeśli zmienimy walutę płatności na prawidłową (np z PLN na EUR), to po kliknięciu w ikonkę program sprawdzi, na nowo pobierze i zastosuje odpowiedni kurs

Czasami może mieć miejsce sytuacja, w której będziemy zmuszeni do zastosowania innego kursu. Może tak się stać, jeśli np będziemy musieli wystawić fakturę przed rozładunkiem i kurs oparty o datę rozładunku nie jest jeszcze znany. Wówczas – jak pisaliśmy wcześniej – powinien być zastosowany kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia. Są to sytuacje niezmiernie rzadkie, dlatego postępujemy wówczas wg następującego schematu:

Edycja kursu na fakturze płatnej w walucie – na osobnej zakładce

Widzimy tutaj, że musimy:

 1. zmienić zakładkę na „Dane księgowe (JPK)”.
 2. wybrać odpowiednie daty z ikon „kalendarzyków”.
  UWAGA! Wg stanu prawnego na rok 2020 powinny to być te same daty zarówno dla podatku dochodowego jak i dla VAT, ale nie zawsze tak było więc dla zapewnienia zgodności z fakturami wystawionymi w poprzednich latach, pozostawiliśmy osobne pola dla obu podatków

Kilka uwag ogólnych o przeliczaniu kursów

 • kursy średnie NBP są stosowane przez program automatycznie, ale należy pamiętać żeby je regularnie pobierać z serwerów NBP. Służy do tego czerwony przycisk „NBP” w górnej części okna programu
 • jak wspomniano wyżej na pozycjach faktury występuje kurs dla tych faktur które mają fracht wyrażony w EUR a płatność w PLN, ale zwracamy uwagę, że zastosowany przez nas schemat przeliczania sprawił, że możemy go stosować dla wszystkich przypadków, w których waluta pozycji jest inna niż waluta płatności. Przykłady takich nietypowych przeliczeń, to m.in.:
  – na pierwszej pozycji fracht wyrażony w EUR a na drugiej zwrot kosztów za palety wyrażony w PLN
  – na pierwszej pozycji fracht wyrażony w EUR a na drugiej zwrot kosztów za prom wyrażony w GBP
  – na fakturze zbiorczej wiele pozycji (do każdego zlecenia osobna pozycja) i każda z nich przeliczona po kursie właściwym dla zlecenia powiązanego z pozycją
  – jeśli płatność jest w EUR, ale pozycja faktury musi być wyrażona w PLN, to na pozycji możemy zastosować kurs „odwrotny” czyli przeliczenia PLN do EUR
 • Ogólnie obowiązuje zasada, że na pozycji faktury jest kurs przeliczenia waluty pozycji (waluty frachtu) w stosunku do waluty płatności, natomiast na formularzu faktury jest kurs waluty płatności do PLN
4) Jak wystawić fakturę PRO-FORMA

Faktury PRO-FORMA wystawia się analogicznie do faktur VAT, nie ma w programie przeznaczonej dla nich jakiejś osobnej listy. Jeśli PRO-FORMA ma dotyczyć zlecenia, to wystawiamy ją ze zlecenia, jeśli nie jest związana ze zleceniem (np sprzedaż ciągnika/naczepy), to wystawiamy ją bezpośrednio na liście faktur. Schemat działania:

Faktura PRO-FORMA

Jak widzimy na rysunku powyżej, należy działać następująco:

 1. wprowadzić wszystkie dane: kontrahenta, kwoty, daty, ewentualne dopiski, uwagi itp – jak w każdej „normalnej „fakturze a następnie zaznaczyć opcję „Pro forma” w centralnej części formularza. Obok opcji „Pro forma” widzimy też pole na jej numer. Program numeruje PRO-FORMY automatycznie i niezależnie od numeracji klasycznych faktur
 2. nie rejestrować PRO-FORMY!
  Rejestracja może być ewentualnie wykonana w późniejszym czasie, np. w sytuacji gdy klient zapłaci za fakturę. Rejestracja przekształca PRO-FORMĘ w fakturę VAT.
 3. ponieważ PRO-FORM się nie rejestruje, więc musimy pamiętać, żeby samodzielnie uzupełnić niektóre dane, które normalnie są uzupełniane przez program w momencie rejestracji, należą do nich m.in. data sprzedaży i termin płatności
 4. a także data i kurs waluty (dla PRO-FORM walutowych)
  W przypadku PRO-FORM walutowych może wystąpić sytuacja opisana w rozdziale „3) Jak poprawić kurs waluty zastosowany na fakturze?”, w której przelicznik musi być zastosowany z daty poprzedzającej datę wystawienia. W takim przypadku należy zastosować metodę opisaną w w/w rozdziale, czyli podać wymagane kursy na zakładce „Dane księgowe (JPK)”.
5) Jak wprowadzić fakturę wystawioną w naszym imieniu w trybie SAMOFAKTUROWANIA

Ustawa o VAT daje możliwość aby zleceniodawca wystawił fakturę w naszym imieniu. Fakturę taką ze względów praktycznych również powinniśmy wprowadzić do systemu TS-WIN. Musimy przecież kontrolować płatności, sprawdzić obroty z klientem, oznaczyć zlecenia jako wyfakturowane, tworzymy z programu pliki JPK, wysyłamy faktury do systemów księgowych itd. Ale przecież klient nadał tej fakturze jakiś numer, który nie ma nic wspólnego z naszą numeracją a na dodatek może to być numer „wysoki”, przewyższający numeracją jaka została osiągnięta w tym momencie przez naszą firmę. Musimy mieć zatem możliwość takiego wprowadzenia faktury, żeby system przyjął jej numer a z drugiej strony nie zaburzył naszej własnej numeracji.

W tym celu działamy wg schematu:

Samofakturowanie w programie TS-WIN

Jak widać na rysunku powyżej, wprowadzamy fakturę tak jakbyśmy to my ją wystawili (jeśli dotyczy zlecenia, to ze zlecenia, uzupełniamy, daty, kwoty, przeliczniki itd) a następnie:

 1. przed zarejestrowaniem faktury w polu ’Nr faktury” wpisujemy dwa ukośniki „//” i bezpośrednio po nich numer faktury zastosowany przez zleceniodawcę, który ją wystawił w naszym imieniu. Pole „Schemat numerowania” pozostawiamy puste
  W przykładzie powyżej widzimy wprowadzoną wartość „//S/123/07/2020/T”. W momencie rejestracji system usunie automatycznie oba ukośniki, zarejestruje taką fakturę z numerem „S/123/07/2020/T” i nie spowoduje to zaburzenia żadnej innej numeracji