Opis instalacji TS-WIN

Informacje podstawowe:

Program „TS” jest aplikacją typu klient-serwer. Oznacza to, że można go zainstalować w taki sposób, że jeden wybrany komputer (serwer) ma zainstalowaną bazę danych na swoim dysku i udostępnia ją innym komputerom (klientom).

Na serwerze instaluje się bazę danych oraz program serwisowy do jej obsługi (TS Serwis) a na klientach instaluje się właściwy program spedycyjny do wprowadzania danych (TS).

Jeżeli program ma być używany tylko na jednym komputerze, to komputer ten jest zarówno serwerem jak i klientem.

Jeżeli program ma być używany na wielu komputerach połączonych w sieć, to to jeden z tych komputerów jest serwerem a klientami są wszystkie pozostałe. W takim przypadku serwer również może (choć nie musi) być jednocześnie klientem.

UWAGA!!! Opisana poniżej procedura instalacji może być stosowana zarówno przez osoby, które wykupiły licencję na program TS jak i przez osoby, które chcą „testowo” zapoznać się z jego możliwościami. W tym drugim przypadku licencja jest rejestrowana na jeden miesiąc od daty instalacji i po tym okresie automatycznie wygasa. Testowe używanie programu TS nie niesie za sobą żadnych zobowiązań finansowych.


Instalacja TS-WIN krok po kroku:


1. Instalacja bazy danych i programu serwisowego TS (pierwszy składnik instalacji)

1. Instalacja bazy danych i programu serwisowego TS (pierwszy składnik instalacji)

UWAGA!!! Serwer w trakcie instalacji musi mieć zapewniony dostęp do internetu.
Instalację rozpoczynamy od zainstalowania na serwerze (i tylko na serwerze) bazy danych i programu serwisowego. Instalator można pobrać stąd:
Instaluj-TsSerwer.exe. Po kliknięciu na podany link, pobraniu i uruchomieniu instalatora pojawi się okno p.t. „Witamy w Kreatorze instalacji…” czyli okno powitalne instalatora. Należy w nim kliknąć na „Dalej”

inst-ts-baza01

Jako kolejne wyświetli się okno p.t. „Wybierz docelową lokalizację” czyli okno wyboru lokalizacji folderu, w którym będzie zainstalowana baza danych. Domyślnie proponowany jest folder „C:\TS-BAZA” tak jak to widać na ekranie poniżej. Zalecamy pozostawienie tej lokalizacji bez zmian. Można ją zmienić, jeśli np. z jakiegoś powodu nie chcemy instalować programu na dysku C:. Po wyborze odpowiedniej lokalizacji należy kliknąć na przycisk „Dalej”

inst-ts-baza02

Kolejne okno to „Wybierz folder Menu Start„. Domyślnie dla tego folderu proponowana jest nazwa „TS” tak jak to widać na ekranie poniżej. Zalecamy pozostawienie tej nazwy bez zmian i kliknięcie na przycisk „Dalej

inst-ts-baza03

Kolejne okno to „Zaznacz dodatkowe zadania„. Umożliwia ono zainstalowanie na tym samym komputerze kilku niezależnych od siebie programów TS (np. w przypadku prowadzenia kilku działalności gospodarczych). W przypadku instalowania programu po raz pierwszy należy pozostawić zaznaczoną opcję „Firma 01” i kliknąć na przycisk „Dalej

inst-ts-baza04

Kolejne okno to „Gotowy do rozpoczęcia instalacji„. Należy kliknąć w nim na przycisk „Instaluj

inst-ts-baza05

Jeżeli instalacja przebiegnie pomyślnie, to pojawi się okno instalatora z kilkoma informacjami przydatnymi w trakcie instalacji klientów, tak jak to widać na ekranie poniżej. Widocznie na nim wartości pól „Nazwa komputera” i „Lokalizacja bazy” są oczywiście przykładowe i zależą od indywidualnych ustawień komputera. Warto je sobie spisać, gdyż będą potrzebne przy pierwszym uruchomieniu programu TS. Po spisaniu należy kliknąć na przycisk „OK

inst-ts-baza06

Jako ostatnie wyświetli się okno pt „Zakończono instalację programu…„. Należy pozostawić w nim zaznaczoną opcję „Uruchom program serwisowy” tak jak to widać na ekranie poniżej i kliknąć na przycisk „Zakończ

2. Uruchomienie programu serwisowego po instalacji systemu TS na serwerze

2. Uruchomienie programu serwisowego po instalacji systemu TS na serwerze

UWAGA!!! Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (np.brak internetu) program serwisowy nie zostanie uruchomiony po zakończeniu instalacji, to można go uruchomić w późniejszym czasie z ikony na pulpicie „TS Serwis”.

Uruchomienie programu serwisowego ma na celu aktywację systemu, zarejestrowanie licencji poprzez wpisanie nazwy firmy oraz określenie zakresu licencji. Bez aktywacji systemu nie będzie możliwe korzystanie z programu TS. Po uruchomieniu programu serwisowego aktywacja nastąpi automatycznie po czym pojawi się okno rejestracji licencji, tak jak to widać na rysunku poniżej.

Rejestrując licencję przede wszystkim należy dokładnie i uważnie wpisać nazwę firmy. Nazwa ta stanowi część nagłówka i jest drukowana na wszystkich dokumentach (zleceniach, fakturach, notach, ofertach, wezwaniach itd.). Pod nazwą firmy znajdują się pola wyboru zakresu licencji.

 • Osoby, które instalują licencję zamówioną i wykupioną zaznaczają tylko te moduły, które zostały wykupione
 • Osoby, które instalują program w celach przetestowania mogą pozostawić proponowane wartości modułów bez zmian
Po wpisaniu nazwy i ustawieniu zakresu licencji należy kliknąć na „OK” i dodatkowo potwierdzić wybrane ustawienia w oknie pt „Potwierdzenie licencji

ts-serwis01

Po rejestracji licencji program sprawdzi czy są nowe aktualizacje i jeśli tak, to je zainstaluje. Następnie w oknie informacyjnym pojawi się numer licencji tak jak to widać na ekranie poniżej. Nadanie numeru licencji świadczy o prawidłowym procesie przeprowadzenia pierwszej części instalacji programu TS.

ts-serwis03

Aktywacja i rejestracja systemu są przeprowadzane automatycznie. Gdyby z jakiegokolwiek powodu proces ten został przerwany (brak internetu, przypadkowe zamknięcie okna itp.) należy pamiętać, iż:

 • aktywację można wykonać „ręcznie” wybierając pozycję „Aktywacja systemu” z menu „Licencja
 • rejestrację można wykonać „ręcznie” wybierając pozycję „Rejestracja licencji” z menu „Licencja

rejestrację można wykonać „ręcznie” wybierając pozycję „Rejestracja licencji” z menu „Licencja
Dodatkowo Firmy, które opłaciły instalowaną licencje proszone są o poinformowanie naszego działu handlowego o przyznanym numerze licencji
(zapraszamy do kontaktu)

Po zakończeniu w/w czynności należy zamknąć program serwisowy i przejść do drugiego etapu instalacji – instalacji tzw. „klienta” czyli właściwego programu transportowo-spedycyjnego TS

3. Instalacja klienta programu TS (drugi składnik instalacji)

3. Instalacja klienta programu TS (drugi składnik instalacji)

„Klient” to właściwy program transportowo-spedycyjny TS, którego zadaniem jest łączenie się z bazą danych, wprowadzanie danych, przetwarzanie ich, drukowanie itd. Klienta instaluje się po kolei na wszystkich komputerach w sieci firmowej. Jeśli program ma być używany na jednym komputerze, to klienta instaluje się na tym samym komputerze na którym zainstalowana została baza danych i program serwisowy.

Instalator klienta można pobrać stąd: Instaluj-TsKlient.exe. Po kliknięciu na podany link, pobraniu i uruchomieniu instalatora pojawi się okno pt „Witamy w Kreatorze instalacji…” czyli okno powitalne instalatora. Należy w nim kliknąć na „Dalej

inst-ts-klient01

Jako kolejne wyświetli się okno pt „Wybierz docelową lokalizację” czyli okno wyboru lokalizacji folderu, w którym będzie zainstalowany program TS. Domyślnie proponowany jest folder „C:\TS-TERMINAL” tak jak to widać na ekranie poniżej. Zalecane jest pozostawienie tej lokalizacji bez zmian, jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie chcemy instalować na dysku C:, to można lokalizację zmienić na dowolną klikając na przycisk „Przeglądaj”. Po wyborze odpowiedniej lokalizacji należy kliknąć na przycisk „Dalej

inst-ts-klient02

kolejne wyświetli się okno pt „Wybierz folder Menu Start„. Domyślnie dla tego folderu proponowana jest nazwa „TS-WIN” tak jak to widać na ekranie poniżej. Zalecane jest pozostawienie tej nazwy bez zmian i kliknięcie na przycisk „Dalej

inst-ts-klient03

Kolejne okno to „Zaznacz dodatkowe zadania„. Umożliwia ono zainstalowanie na tym samym komputerze kilku niezależnych od siebie programów TS (np. w przypadku prowadzenia kilku działalności gospodarczych). W oknie tym nalezy zaznaczyć ten sam numer firmy co podczas instalacji bazy danych (pierwszego składnika instalatora). W przypadku instalowania programu po raz pierwszy należy pozostawić zaznaczoną opcję „Firma 01” i kliknąć na przycisk „Dalej

inst-ts-klient04

Jako kolejne wyświetli się okno pt „Gotowy do rozpoczęcia instalacji„. Należy kliknąć w nim na przycisk „Instaluj

inst-ts-klient05

Jako ostatnie wyświetli się okno pt „Zakończono instalację programu TS„. Należy pozostawić w nim zaznaczoną opcję „Uruchom TS” tak jak to widać na ekranie poniżej i kliknąć na przycisk „Zakończ

inst-ts-klient06

4. Uruchomienie programu TS po instalacji

4. Uruchomienie programu TS po instalacji

UWAGA!!! Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (np. przypadkowe odhaczenie opcji) program TS nie zostanie uruchomiony po zakończeniu instalacji, to można go uruchomić z ikony na pulpicie „TS-WIN„.

Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się okno, w które należy wpisać nazwę serwera i lokalizację folderu bazy danych. Przypominamy, że wartości te należało spisać w trakcie instalacji serwera bazy danych (p.pkt 1). Przykładowe okno widać na ekranie poniżej, Widocznie na nim wartości pól są również przykładowe i zależą od indywidualnych ustawień komputera. Po wpisaniu prawidłowych wartości należy kliknąć na przycisk „OK” i poczekać na uruchomienie programu „TS”

ts-klient01

UWAGA!!! W razie potrzeby nazwę serwera i lokalizację folderu bazy można ustalić uruchamiając na serwerze „TS Serwis” i wybierając opcję „Lokalizacja bazy dla terminali” w menu „Narzędzia”.

Jeżeli wpisane wartości będą nieprawidłowe, to pojawi się okno jak na ekranie poniżej. Okno to może się pojawić również jeżeli wartości są prawidłowe a połączenia z bazą danych nie można nawiązać z przyczyn technicznych (np. brak połączenia sieciowego).

ts-klient02

Jeżeli połączenie zostanie nawiązane, to pojawi się okno logowania tak jak na ekranie poniżej. W oknie tym początkowo należy wybrać z listy operatora o nazwie „AutoAdmin” i uruchomić program klikając na „OK” (początkowo bez hasła)

ts-klient03

Po wyborze operatora uruchomi się okno początkowe programu „TS”, świadczy to o prawidłowym przebiegu instalacji

5. Zapobieganie konfliktom ze starszymi wersjami systemu bazodanowego Firebird

5. Zapobieganie konfliktom ze starszymi wersjami systemu bazodanowego „Firebird”

Program „TS” wymaga zainstalowania tzw. silnika bazy danych „Firebird” w wersji co najmniej 2.0.3. Na rynku istnieją różne wersje „Firebirda”, w tym starsze niż 2.0.3, istnieje więc ryzyko, że na komputerze zainstalowana jest wersja niezgodna z programem TS.

Sprawdzenie czy jest zainstalowany „Firebird” i w jakiej wersji jest możliwe w „Panelu sterowania„w opcji „Programy i funkcje” (w Windows XP:”Dodaj i usuń programy. Należy tam sprawdzić czy na liście jest pozycja o nazwie „Firebird”, jaką ma wersję i podjąć odpowiednią decyzję wg schematu poniżej:

 • jeżeli „Firebird” nie jest zainstalowany, to zainstaluje się on automatycznie razem z TS
 • jeżeli zainstalowana jest wersja „Firebirda” starsza niż 2.0.3 i jest używana przez jakiś inny program, to nie należy instalować programu TS na tym komputerze i skontaktować się z naszym działem technicznym w celu uzyskania porady (Kontakt)
 • jeżeli zainstalowana jest starsza wersja „Firebirda” niż 2.0.3 ale nie jest używana, to nalezy ją odinstalować przed rozpoczęciem instalacji TS.
 • jeżeli zainstalowana jest wersja „Firebird” 2.0.3 albo wyższa, to nie trzeba jej odinstalowywać. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że w trakcie instalacji będzie potrzebne podanie hasła dostępu do serwera „Firebird”. Hasło to powinno być znane administratorowi komputera
6. Konfiguracja zapory internetowej na serwerze

6. Konfiguracja zapory internetowej na serwerze

Jeżeli program „TS” ma być używany wielostanowiskowo, to należy sprawdzić czy na serwerze (czyli na komputerze, na którym znajduje się baza danych) jest włączona zapora i jeśli tak, to skonfigurować ją w odpowiedni sposób, tak aby było możliwe łączenie się innych komputerów z bazą danych na serwerze. Inaczej mówiąc należy zadbać o to, aby zapora „zezwalała” na te połączenia.

Zapora zazwyczaj jest włączona, może to być albo zapora systemowa Windows albo zapora dowolnego systemu antywirusowego, który mógł zostać zainstalowany na serwerze. Zaporę należy skonfigurować tak, aby zezwalała na połączenia przychodzące na porcie TCP 3050. Sposób konfiguracji zapory zależy od jej rodzaju („windowsowa” czy „zewnętrzna”) a nawet od samego systemu Windows (inaczej się ją konfiguruje w „Windows7”, inaczej w „Xp”).

Poniżej przedstawiono sposób konfiguracji zapór systemowych. Jeżeli na serwerze używana jest zapora „zewnętrzna”, to analogicznego sposobu konfiguracji należy poszukać w dokumentacji albo skontaktować się z naszym działem technicznym w celu uzyskania porady (Kontakt).

6a. Konfiguracja zapory Windows 7, Windows 8

6a. Konfiguracja zapory „Windows 7”, „Windows 8”

Zapora systemowa „Windows 7” i „Windows 8” znajduje się w „Panelu sterowania”. Jeżeli panel jest ustawiony na widok kategorii, to należy wybrać „System i zabezpieczenia” i potem „Zapora systemu Windows”. Jeżeli widok panelu jest klasyczny, to należy bezpośrednio wybrać opcję „Zapora systemu Windows”. Pojawi się okno jak na ekranie poniżej. Należy w nim kliknąć na opcję „Ustawienia zaawansowane” (patrz rysunek poniżej)

zapora-win7-01

Nastepnie w oknie, które się pojawi należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na opcję „Reguły przychodzące” i z wywołanego menu wybrać „Nowa reguła” (patrz rysunek poniżej)

zapora-win7-02

Pojawi się wówczas okno pt „Kreator nowej reguły ruchu przychodzącego” i w oknie tym należy kolejno wybrać:

 • Typ reguły: Port
 • Protokół i porty: TCP, Określone porty lokalne: 3050,
 • Akcja: Zezwalaj na połączenie
 • Profil: zaznaczyć „Domena”, „Prywatny” i „Publiczny”
 • Nazwa: Firebird
  – tak jak to widać na rysunku poniżej.
Każde okno należy potwierdzić przyciskiem „Dalej” a ostatnie okno przyciskiem „Zakończ

zapora-win7-03

6b. Konfiguracja zapory Windows Xp

6b. Konfiguracja zapory „Windows Xp”

Zapora systemowa „Windows Xp” znajduje się w „Panelu sterowania”. Jeżeli panel jest ustawiony na widok kategorii, to należy wybrać „Centrum zabezpieczeń” i potem „Zarządzaj ustawieniami zabezpieczeń dla: Zapora systemu Windows”. Jeżeli widok panelu jest klasyczny, to należy bezpośrednio wybrać opcję „Zapora systemu Windows”. Pojawi się okno jak na ekranie poniżej. Należy w nim kliknąć na kartę „Wyjątki„, potem na przycisk „Dodaj port” i w oknie, które się pojawi nalezy wpisać:

 • nazwa: Firebird,
 • numer portu: 3050,
 • zaznaczyć „TCP” i potwierdzić przyciskiem „OK

zapora-winXp-01

7. Uwagi na temat użytkowania programu TS

7. Uwagi na temat użytkowania programu TS

Program TS uruchamia się z ikony o nazwie „TS-WIN” znajdującej się bezpośrednio na pulpicie

Użytkownicy programu TS(DOS) w technologii „dosowej” (poprzednika programu „TS”) mogą skorzystać z opcji wyeksportowania danych (bibliotek i zleceń) do programu „TS”

Uwagi na temat działania programu TS prosimy zgłaszać na adres e-mail: pomoc@programts.com.pl lub na numer telefonu: +48 602-313-967