TS-WIN – opis rozszerzeń modułu JPK-VAT w 2020r.

Informacje wstępne, warunki użytkowania modułu JPK-VAT od 2020r.

Od października 2020r. zmieniona została przez Ministerstwo Finansów struktura pliku „JPK-VAT”. Nowe warianty formularzy są oznaczone symbolami

 • JPK_V7M(1) – w przypadku składania miesięcznych deklaracji podatkowych VAT-7M
 • JPK_V7K(1) – w przypadku składania kwartalnych deklaracji podatkowych VAT-7K

Nowy plik kontrolny „JPK_VAT” będzie się teraz składał z części:

 • deklaracyjnej (odpowiednika deklaracji podatkowej VAT-7)
 • ewidencyjnej (odpowiednika rejestrów sprzedaży i zakupu VAT)

Część deklaracyjna to nowość, wprowadzona po raz pierwszy od czasu pojawienia się jednolitych plików kontrolnych, zastępuje ona deklarację VAT-7, składaną dotychczas osobno – niezależnie od jednolitego pliku kontrolnego VAT.

Część ewidencyjna jest elementem JPK-VAT od momentu jego wprowadzenia w 2017r. obecnie została ona w sposób istotny zmodyfikowana.
Najważniejszą zmianą w części ewidencyjnej jest ustawowy wymóg oznaczania transakcji sprzedaży i zakupu odpowiednimi kodami transakcji (kody GTU) oraz symbolami tzw. szczególnych procedur podatkowych.

Kodów transakcji jest trzynaście i oznaczone są one symbolami od GTU_01 do GTU_13, przy czym GTU_13 oznacza „Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej”. Faktury za usługi transportowe muszą być zatem zaksięgowane z symbolem GTU_13 w pliku JPK_VAT. W programie TS-WIN mogą być ponadto fakturowane różne inne towary i usługi, więc odpowiednie oznaczanie faktur właściwymi kodami może być konieczne również dla faktur innych typów.

Procedury podatkowe stanowią z kolei listę symboli – skrótów opisujących daną procedurę. Przykładami takich skrótów (opisów procedur) są np:

 • TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT
 • MPP – Mechanizm Podzielonej Płatności, czyli znany od paru lat „split payment”.

Oznacza to, że jeśli księgujemy fakturę dla odbiorcy powiązanego z naszą firmą (kapitałowo lub rodzinnie) albo dla której „split payment” jest obowiązkowy, to musimy ją zaksięgować w pliku JPK_VAT z odpowiednim oznaczeniem (w tym przypadku TP albo MPP).

Listę wszystkich kodow GTU oraz procedur podatkowych podlegających obowiązkowi zamieszczenia ich w pliku JPK_VAT możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów pod tym linkiem.

Za brak odpowiednich oznaczeń lub oznaczenia pomyłkowe grożą wysokie kary finansowe, do 500 zł za każdy błąd. To wszystko sprawia, że systemy informatyczne, takie jak TS-WIN, muszą zostać zmodyfikowane w taki sposób, aby zminimalizować do minimum ryzyko wystąpienia pomyłek w oznaczeniach faktur. Faktury wystawiane w programie trafiają do klientów, ale także do księgowości, do biur rachunkowych i wszędzie tam są potrzebne precyzyjne informacje, wg których będzie można je bezbłędnie zaksięgować, niezależnie od tego czy plik JPK_VAT jest tworzony w programie TS-WIN czy w innym systemie finansowo-księgowym.

W związku z powyższym moduł JPK-VAT w programie TS-WIN służy obecnie już nie tylko do tworzenia samego pliku JPK, ale zarządza bazą faktur w taki sposób, aby ich odbiorcy oraz osoby księgujące miały jasną i czytelną informację o sposobie zaksięgowania danej faktury.

UWAGA!! Do sporządzenia pliku JPK-VAT wg nowych zasad niezbędne jest posiadanie aktualizacji w wersji 11.32 (lub wyższej) !.

Aby skorzystać z funkcjonalności opisanych w niniejszej instrukcji niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 1. numer wersji programu (widoczny w lewym, górnym rogu po uruchomieniu) musi być 11.32 (albo wyższy)
 2. zakres licencji musi obejmować moduł JPK_VAT (zakres licencji można sprawdzić w opcji górnego menu „Pomoc: Informacje o programie)
Warunki niezbędne do korzystania z modułu JPK-VAT z deklaracją

W szczególności:

 1. w przypadku posiadania starszej wersji , aby móc skorzystać z opisanych tutaj opcji, należy dokonać aktualizacji TS-WIN wg zasad opisanych na tej stronie.
 2. w przypadku braku modułu „JPK_VAT” należy rozszerzyć zakres licencji o ten moduł.

Dla posiadaczy licencji TS-WIN na wersję nr 11 oraz wykupionego modułu „JPK_VAT” czynność ta jest bezpłatna.
Pozostałych Użytkowników TS-WIN, zainteresowanych opisanymi aktualizacjami, zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.

Moduł „JPK_VAT” został wprowadzony do programu TS-WIN już w styczniu 2017r. i już wówczas przygotowaliśmy szczegółową instrukcję jego obsługi, z którą można się zapoznać tutaj. W niniejszym rozdziale przedstawimy zatem jedynie te zmiany, które zostały wprowadzone w roku 2020.

Najważniejsze zmiany to merytoryczne dostosowanie programu do tworzenia plików JPK_VAT wg nowej struktury oraz zarządzanie wspomnianymi wyżej kodami GTU i procedur:

A) Parametryzacja

W nowej strukturze istnieje możliwość wysłania w pliku naszego telefonu lub telefonu osoby/firmy, która w naszym imieniu wysyła plik do urzędu (np biuro rachunkowe). Ponieważ niekoniecznie musi on być tożsamy z telefonem firmowym, wprowadziliśmy nowy parametr w którym można go podać: w opcji górnego menu „Parametry: Parametry pracy: Parametry dokumentów finansowych”, na karcie „4) PARAMETRY JPK”: 4.1) PARAMETRY OGÓLNE JPK”:


Podanie telefonu nie jest obowiązkowe, ale zgodnie z zapewnieniami ministerstwa w razie jakichkolwiek problemów z plikiem przyspiesza kontakt urzędu skarbowego z osobą odpowiedzialną za przygotowanie pliku, w celu szybkiego wyjaśnienia ew. nieścisłości. Może to mieć znaczenie dla uniknięcia kar w razie błędów ale także np w przypadku działań typu zwrot VAT może przyspieszyć termin zwrotu.

Obowiązkowe jest natomiast podanie w nowym pliku JPK-VAT emaila kontaktowego! Może to być email firmowy, do działu księgowości albo nawet do biura rachunkowego, jeśli prowadzi ono Państwa księgowość. W związku z powyższym należy uzupełnić pole „Email kontaktowy…” tak jak to widać na rysunku powyżej.

Na tym samym formularzu widzimy nową opcję określającą limit dla „split payment” (wg stanu na październik 2020r. jest to piętnaście tysięcy złotych brutto), nie należy zmieniać tej wartości

Na drugiej karcie „4.2) PARAMETRY JPK_VAT” dodane zostały następujące parametry:

– karta „4.2.1) OGÓLNE”


Dodany został parametr określający czy składana jest deklaracja miesięczna czy kwartalna oraz parametr określający czy nasza firma ma osobowość prawną (osoba niefizyczna) czy formę działalności jednoosobowej (osoba fizyczna). W tym drugim przypadku wpisujemy – OBOWIĄZKOWOimię, nazwisko oraz datę urodzenia właściciela.
W przypadku „osób niefizycznych” (spółki z o.o., jawne, komandytowe itp) niezbędne informacje są pobierane z danych nagłówkowych.

W/w parametry muszą być wpisane tylko jeśli plik „JPK-VAT” będzie tworzony w programie TS-WIN, niemniej zalecamy odpowiednie ustawienie w/w opcji na wszelki wypadek, również jeśli pliki nie są w tym momencie tworzone.

UWAGA!!!
Zwracamy uwagę na przycisk „Przelicz klasyfikację JPK_VAT”, jest to przycisk którego należy użyć – JEDNORAZOWO – w sytuacji, kiedy aktualizacja programu do wersji obsługującej JPK-VAT wg nowych formatów, nastąpiła później niż w październiku 2020r.
Wynika to z faktu, że nowe klasyfikacje VAT mają zmienione numery rubryk w stosunku do starych i należy je uzupełnić „wstecz”

– karta „4.2.2) Kody GTU”


Na karcie zdefiniowane są domyślne wartości kodów GTU dla wszystkich typów przychodów stosowanych w programie. Dla ułatwienia podane są też po prawej stronie formularza krótkie objaśnienia poszczególnych kodów.

UWAGA 1 !!!
Ze względu na niejasną sytuację prawną we wrześniu 2020r. dla predefiniowanych typów (transport/spedycja/mieszany/inny) początkowo ustawiony na „Tak” był tylko kod GTU_13 dla usług transportowych. Obecnie większość interpretacji prawnych – w tym informacji spływających do firm transportowych z urzędów skarbowych – skłania się do uznania usług spedycyjnych oraz mieszanych (transportowo-spedycyjnych) również za usługi, które muszą być oznaczone kodem GTU_13 w pliku JPK-VAT. W związku z powyższym zalecamy przełączenie opcji tak jak to widać na rysunku powyżej.

UWAGA 2 !!!
Użytkownicy programu TS-WIN, którzy chcieliby oznaczyć „wstecz” kodem GTU_13 faktury spedycyjne i mieszane mogą skorzystać z przycisku „Przelicz kody GTU”. W tym celu należy – osobno dla każdego typu przychodu – zmienić parametr na „Tak”, zapisać zmiany i kliknąć na przycisk. Spowoduje to hurtowe umieszczenie kodu na wszystkich fakturach danego typu, wystawionych wcześniej

UWAGA 3 !!!
Na rysunku powyżej widzimy jedynie predefiniowane typy przychodów w programie TS-WIN, ale nasz program umożliwia również definiowanie własnych typów, niekoniecznie nawet związanych z transportem i spedycją. W przypadku zdefiniowania i fakturowania przez Użytkownika programu TS-WIN własnych typów przychodów należy sprawdzić czy nie podlegają one obowiązkowi oznaczenia odpowiednim kodem i przełączyć w takim przypadku komórkę danego kodu na wartość „Tak”.

– karta „4.2.3) Procedury szczególne”


Analogicznie jak dla kodów GTU, dla procedur szczególnych również mamy możliwość ustawienia domyślnych wartości początkowych dla faktur danego typu. Tutaj również dla ułatwienia umieszczone są wyjaśnienia poszczególnych skrótów. Na obecną sytuację prawną wydaje się, że żaden domyślny typ przychodu stosowany w TS-WIN nie wymaga zaznaczenia ani jednej procedury. Niemniej w bazach Użytkowników mogą być zdefiniowane typy, które podlegają określonym procedurom i wówczas należy je odpowiednio oznaczyć (przełączyć komórkę na „Tak”)

B) Procedury szczególne w danych kontrahenta

Niektóre z wymaganych procedur są zależne nie od typu usługi ale od typu kontrahenta (dostawcy lub odbiorcy usług). Należą do nich:

 • procedura TP oznaczająca że odbiorca naszej faktury jest z nami powiązany kapitałowo lub rodzinnie
 • procedura MK oznaczająca, że wystawca faktury kosztowej stosuje metodę kasową dla rozliczeń podatkowych
 • procedura VAT_RR oznaczająca, że wystawca faktury kosztowej stosuje tzw. VAT rolniczy

Każda z w/w procedur, o ile dotyczy danego kontrahenta, musi zostać zaznaczona na formularzu jego danych, na zakładce „JPK”.
Dotyczy to zwłaszcza procedury TP, gdyż jest to procedura sprzedażowa a więc odpowiednia adnotacja powinna znaleźć się na wystawianych przez nas fakturach.

Procedury JPK_VAT na formularzu kontrahenta

Na rysunku powyżej widzimy zaznaczoną opcję procedury TP, co oznacza że firma – w tym przypadku PHU „JAXA” – jest z nami powiązana rodzinnie lub kapitałowo.
Natomiast nie stosuje ona „nietypowych” rozliczeń podatkowych (MK, VAT_RR), więc nie ma zaznaczonej żadnej z pozostałych opcji.

C) Klasyfikacja JPK_VAT, kody GTU i procedury szczególne na formularzu faktury własnej (sprzedażowej)

Opisana wyżej parametryzacja ma na celu zautomatyzowanie procesu oznaczania przez system TS-WIN odpowiednich faktur właściwymi kodami. Niemniej Użytkownik ma możliwość zarządzania kodami na poszczególnych fakturach, zarówno przychodowych jak i kosztowych. W przypadku faktury przychodowej formularz wygląda następująco (na zakładce „JPK_VAT / JPK_FA”):

Kody GTU i procedury JPK_VAT na formularzu faktury własnej

Na rysunku powyżej widzimy fakturę własną (wystawioną przez naszą firmę) z zaznaczonymi cechami:

 • GTU_13 – kod usługi transportowej
 • TP – przykładowa informacja, że odbiorca usługi (zleceniodawca) jest z nami powiązany rodzinnie lub kapitałowo.UWAGA!!! Rysunek jest poglądowy, pokazane wyżej opcje należy zaznaczyć tylko w przypadkach tych faktur, których one dotyczą!

Niezależnie od kodów GTU i procedur VAT musimy pamiętać, że najważniejszą funkcjonalnością modułu JPK-VAT, jest umieszczenie faktury w odpowiedniej rubryce w pliku JPK. Decyduje o tym wartość pola „KLASYFIKACJA JPK_VAT”, na rysunku zaznaczonego kolorem zielonym. Pole to jest podzielone na dwie zakładki, widzimy je ułożone pionowo po lewej stronie pola klasyfikacji i oznaczone cyframi: 1 i 2. Ministerstwo Finansów zmieniło numerację niektórych rubryk w nowym pliku JPK-VAT, w porównaniu do „starego” pliku, sporządzanego do września 2020r.
Program TS-WIN – w związku z tym faktem – prowadzi klasyfikację niezależnie dla obu wariantów plików. Pod zakładką nr „1” jest klasyfikacja wg nowych zasad a pod zakładką nr „2” – wg starych.

UWAGA 1 !!!
Jeśli klasyfikacja JPK-VAT jest „pusta” i nie jest określona w sposób, w jaki widać to na ekranie powyżej, to należy przeliczyć klasyfikację w sposób opisany w punkcie A) PARAMETRYZACJA.

UWAGA 2 !!!
W przypadku usług transportowych mamy do czynienia z następującymi, najczęściej występującymi przypadkami:

 • 19 – sprzedaż 23%: usługa na rzecz kontrahenta krajowego w przypadku gdy transport odbywa się po Polsce lub po terenie Unii Europejskiej
 • 11 – odwr.obciążenie: usługa na rzecz kontrahenta spoza UE, ale takiego który jest w swoim kraju przedsiębiorcą zarejestrowanym do podatku VAT
 • 12 – odwr.obciążenie: usługa na rzecz kontrahenta unijnego, który jest w swoim kraju przedsiębiorcą zarejestrowanym do podatku VAT (jest w systemie VIES)
 • 29 – imp.usług: odwrotne obciążenie „kosztowe”, stosowane na fakturze wewnętrznej w przypadku otrzymania faktury kosztowej od kontrahenta unijnego

Należy pamiętać, że program TS-WIN nadaje automatycznie odpowiednią klasyfikację JPK-VAT – na podstawie w/w cech – w momencie rejestracji fraktury. Jeżeli jednak faktura została wystawiona błędnie i – już po jej rejestracji – są dokonywane jakieś zmiany (np. zmiana stawki VAT albo kontrahenta), to należy po tych zmianach sprawdzić i w razie potrzeby zaktualizować klasyfikację JPK_VAT.

Mogą oczywiście występować różne, niestandardowe klasyfikacje, przykładowo:

 • 23 (WNT Środki Transportu) + 35 (podatek od WNT z art.103 ust.4): taką klasyfikację należy zaznaczyć na fakturze wewnętrznej, gdy zakupimy ciągnik siodłowy w kraju unijnym i musimy odprowadzić od tej transakcji podatek

W razie wystąpienia takiej niestandardowej sytuacji operator programu wystawiający fakturę musi pamiętać, żeby nadać jej odpowiednią klasyfikację – zależną od rodzaju danej transakcji

UWAGA 3 !!!
Klasyfikacja JPK-VAT wg „starych” zasad musi być w dalszym ciągu dostępna na wypadek konieczności sporządzenia ewentualnej korekty za okres sprzed października 2020r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów korekty za okresy sprzed października 2020r. sporządza się wg starego formatu pliku JPK-VAT.

D) Kody GTU i procedury szczegółowe na formularzu faktury obcej (zakupowej)

Analogicznie, odpowiednie oznaczenia są umieszczone na formularzu faktur obcych. Tutaj również mamy klasyfikację, również podzieloną na zakładki „1” i „2” odpowiadające nowej i starej nomenklaturze stosowanej w pliku JPK-VAT.

UWAGA !!!
W przypadku faktur kosztowych numeracja klasyfikacji w „nowym” pliku JPK-VAT jest cofnięta o trzy numery w stosunku do „starych” plików. Wynika to z faktu, że Ministerstwo Finansów usunęło trzy rubryki z nowych deklaracji VAT-7.

Pod tym linkiem można się zapoznać z analizą różnic w numeracji rubryk na starej i nowej deklaracji, z której nasi informatycy korzystali podczas programowania modułu

Kody GTU i procedury JPK_VAT na formularzu faktury obcej

Na rysunku powyżej widzimy fakturę kosztową z zaznaczoną – przykładowo – procedurą MPP czyli mechanizmu podzielonej płatności.

UWAGA! w przypadku procedury MPP (mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw „split payment”) mamy specyficzną sytuację, gdyż obowiązek jej stosowania jest uzależniony od dwóch czynników:

 • czy sprzedawany towar/usługa znajduje się na specjalnej liście opracowanej przez ministerstwo finansów (tzw. załącznik nr 15 do ustawy VAT)
 • czy wartość transakcji przekracza określoną kwotę (obecnie 15 tyś. złotych brutto)

Oba czynniki muszą być spełnione jednocześnie, więc system TS-WIN kontroluje również warunek limitu kwotowego.

Osobną kwestią na którą musimy zwrócić uwagę jest rozróżnienie sytuacji, w której musimy zastosować procedurę MPP bo taki jest obowiązek prawny oraz sytuacji, w której chcemy to zrobić z własnej woli. Z omówienia MinFin wynika, że kod MPP należy stosować w pliku JPK_VAT tylko w tym pierwszym przypadku.

Dlatego procedura MPP jest kontrolowana osobnym polem, niezależnie od pola „Split payment”, które w systemie TS-WIN jest oprogramowane od 2018r. i umieszczone na pierwszej zakładce „Dane podstawowe” obok waluty płatności.

Split payment poza procedurą MPP

Zaznaczenie pola widocznego na rysunku powyżej oznacza, że „split payment”  zostanie zastosowany podczas zapłaty faktury, niezależnie od tego czy taki obowiązek wynika z ustawy czy nie. Przykładowo: jeśli korzystamy z modułu PELE (przelewy elektroniczne) w systemie TS-WIN, to system wyśle przelew w procedurze „split payment” nawet jeśli kwota przelewu jest niższa niż 15 tys.złotych.

E) Kody GTU i procedury na wydruku faktury (ustawienia)

Dla uniknięcia błędów w księgowaniu i ewentualnych kar, zarówno kody GTU jak i skróty procedur są umieszczane przez system TS-WIN na wydrukach faktur. Jest to opcja, można ją wyłączyć, gdyż formalnie nie ma takiego obowiązku (obowiązek dotyczy pliku JPK_VAT, nie wydruku faktury), niemniej wśród księgowych dominuje powszechne oczekiwanie, żeby wspomniane kody znalazły się na fakturach.

System TS-WIN umieszcza kody w zależności od ustawień szablonu wydruku faktur, na nowo dodanej zakładce „JPK”

Ustawienia kodów GTU i procedur JPK_VAT na szablonie wydruku faktury

Lista szablonów wydruku wyświetla się za każdym razem po wywołaniu polecenia drukowania faktury. Jeśli przed wydrukiem klikniemy w „Ustawienia” i wybierzemy zakładkę „JPK”, otrzymamy zestaw opcji decydujących o tym jak kody GTU i procedur mają być prezentowane na fakturze:

1)  opcja, która decyduje o tym w którym miejscu na fakturze ma być adnotacja. Może być tuż pod numerem faktury, w treści (pod datą sprzedaży) albo jako automatycznie dodany tekst do uwag
2)  opcja, która „pilnuje” żeby kody nie były drukowane przed datą od której obowiązują (1 października 2020r). Można ją oczywiście odhaczyć na próbę, żeby przetestować jak funkcja działa.
3) opcje odpowiedzialna za kody GTU: nazwa etykiety, metoda pokazywania kodów dla kontrahentów krajowych 3a) i zagranicznych 3b). Tekst zastępczy 3c) można zdefiniować i wówczas system TS-WIN poinformuje, że dana faktura nie posiada kodu GTU. Może to być np wyrażenie: „brak”. Jeżeli nie zdefiniujemy tekstu zastępczego, to jeśli faktura nie ma kodu GTU, żadna notatka nie zostanie umieszczona na wydruku
4) opcje analogiczne do 3), ale odpowiedzialne za procedury szczególne

F) Kody GTU i procedury JPK_VAT na wydruku faktury (przykład)

Jeśli ustawimy, w porozumieniu z księgowością, sposób umieszczania oznaczeń na fakturach, to system TS-WIN odpowiednio się do nich zastosuje. Przykładowy fragment wydruku faktury widzimy na rysunku poniżej:

Oznaczenia kodów GTU i procedur JPK_VAT na fakturze (pod numerem faktury)

 

G) Kody GTU i procedury JPK_VAT na wydruku rejestrów sprzedaży i zakupu VAT

Niezależnie od adnotacji na fakturach, system TS-WIN umieszcza odpowiednie oznaczenia na wydruku rejestrów VAT (opcja górnego menu „Zestawienia i wydruki: Księgowe i kadrowe: Rejestr sprzedaży VAT” i „Rejestr zakupu VAT”. To działanie systemu również jest opcjonalne (można je wyłączyć w kryteriach przed wydrukiem), ale z całą pewnością księgowi je docenią:

Kody GTU i procedur JPK_VAT na rejestrze VAT
H) Kody GTU i procedury JPK_VAT jako kolumny tabel

Dodaliśmy do tabel faktur własnych i obcych kolumny, które zawierają kody GTU i procedur JKP_VAT. Dzięki temu zabiegowi można wg nich m.in. filtrować tabele faktur (np wyświetlić tylko te faktury, które mają nadany kod GTU i wysłać je do Excela a potem do księgowości).
Przypominamy, że nowe kolumny są początkowo umieszczane jako ostatnie na prawym końcu tabeli, ale można je „przeciągnąć” myszką w lewo tak żeby były widoczne, co zalecamy zwłaszcza tym osobom pracującym na TS-WIN, które są odpowiedzialne za księgowanie. Nowy układ kolumn można zapisać na stałe przyciskiem „Zapisz”, znajdującym się nad tabelą po lewej stronie.

Kody GTU i procedur JPK_VAT jako kolumny tabeli faktur
I) Sporządzenie pliku JPK-VAT wg nowych zasad

Procedura tworzenia pliku w zakresie części ewidencyjnej nie różni od dotychczasowej, opisanej w tej instrukcji. Główna zmiana dotyczy części deklaracyjnej, dlatego na formularzu generowania pliku JPK-VAT pojawiły się dwa osobne przyciski:

 • 1) Oblicz kwoty (Ewidencja) – odpowiednik dotychczasowego „Oblicz kwoty”
 • 2) Oblicz kwoty (Deklaracja) – przycisk do sporządzenia części deklaracyjnej, obowiązującej od października 2020r.
Nowe układ przycisków na formularzu JPK-VAT

Jak pokazano na rysunku powyżej po naciśnięciu przycisku nr 1) pojawi się ewidencja faktur (osobno sprzedażowe i zakupowe) a po naciśnięciu 2) – zakładka formularza sporządzenia deklaracji. Przycisków należy użyć w podanej kolejności, gdyż do pól deklaracji, które są przeznaczone na kwoty sprzedaży i zakupu, mamy możliwość pobrania kwot z ewidencji.

Deklaracja na formularzu JPK-VAT (zakładka PODATEK NALEZNY)

Aby sporządzić deklarację należy – po kliknięciu w przycisk 2) Oblicz kwoty (Deklaracja) – przejść na zakładkę „DEKLARACJA”, następnie kliknąć na przycisk „Przelicz kwoty (Deklaracja)” – to spowoduje, że program pobierze odpowiednie wartości z ewidencji i wstawi je do deklaracji. Deklaracja z uwagi na znaczną liczbę pól jest podzielona na dwie zakładki:

 • „PODATEK NALEŻNY” (widoczna na rysunku powyżej) – zawiera pola dotyczące kwot sprzedażowych
 • „PODATEK NALICZONY / ROZLICZENIE / POUCZENIA” (rysunek poniżej) – zawiera pola kosztowe, rozliczające podatek oraz specjalne pole „Pouczenia”
Deklaracja na formularzu JPK-VAT (zakładka PODATEK NALICZONY / ROZLICZENIE / POUCZENIA)

Jak widać na rysunku powyżej, po pobraniu kwot z ewidencji należy uzupełnić pozostałe rubryki deklaracji, zaznaczyć obowiązkowe pole „POUCZENIA” – i można już przejść do trzeciego etapu, czyli do generowania pliku.

J) Wysyłanie pliku JPK-VAT (kilka uwag praktycznych)
 • w przypadku zaktualizowania programu TS-WIN do wersji 10.32 (lub późniejszej) w terminie po 1 października 2020r. należy bezwględnie pamiętać o przeliczeniu klasyfikacji VAT w sposób opisany na początku tej instrukcji (w punkcie A – Parametryzacja)

  UWAGA!!! Czynność przeliczenia wykonujemy jednorazowo (po zaktualizowaniu programu), jeśli nie zostanie ona wykonana to w ewidencji nie będzie uwzględniona część lub całość faktur z danego okresu

 • jeśli plik JPK-VAT jest wysyłany do urzędu skarbowego, to należy mieć na uwadze, że dla nowych formatów Ministerstwo Finansów przygotowało specjalną stronę internetową służącą do tego celu: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/bezplatne-narzedzia
  Na dole strony mamy sekcję „Pozostałe narzędzia” i są tam odnośniki zarówno do wysyłania (Klient JKP-WEB) jak i do weryfikacji utworzonego pliku (Sprawdź status JPK)

  UWAGA!!! Nowego formatu pliku nie można wysyłać programem „Klient JPK 2.0” czyli narzędziem Ministerstwa przeznaczonym do wysyłki plików starego typu. Warto jednak zachować je (nie odinstalowywać) na wypadek ewentualnej konieczności sporządzenia korekty JPK-VAT za okres sprzed paźdzernika 2020r.

 • jeśli plik JPK-VAT nie jest wysyłany bezpośrednio do urzędu skarbowego, tylko do księgowości (do biura rachunkowego), to w porozumieniu z księgowym można pominąć sporządzanie deklaracji. W takiej sytuacji należy jednak – przed naciśnięciem przycisku „3) Generuj plik” – odhaczyć opcję „DEKLARACJA” na górze formularza w oknie pt „ZAKRES”, tak jak to widać na rysunku poniżej
  Utworzenie JPK-VAT bez deklaracji
 • ze względu na nową strukturę pliku i konieczność umieszczenia w nim informacji „Rok” i „Miesiąc”, nowe pliki JPK-VAT mogą być tworzone tylko i wyłącznie w układzie „Za cały miesiąc”
 • wariant nowego pliku JPK-VAT nazwaliśmy roboczo: „Wariant 1D” (pierwszy z deklaracją). W związku z powyższym pliki JPK-VAT sporządzone w tym wariancie będą miały nazwy typu:
  Format nazwy pliku JPK-VAT z deklaracją
 • w przypadku ewentualnej konieczności sporządzenia korekty pliku JPK-VAT za okres sprzed października 2020r. należy pamiętać, że pliki te tworzymy wg „starego” formatu (Wariant 3) oraz wysyłamy „starym” narzędziem „Klient JPK 2.0”