TS-WIN – funkcje „Split Payment”

Począwszy od wersji 11 programu TS-WIN, opublikowanej w listopadzie 2019r. wprowadziliśmy opcje dostosowujące program do zmian w Ustawie VAT dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (MPP, „Split payment”).

MPP jest mechanizmem płatniczym polegającym na tym, że na nasze konto bankowe trafia kwota netto z płaconej faktury a kwota podatku VAT trafia na specjalne subkonto, z którego możemy w późniejszym czasie korzystać w ograniczonym zakresie (do regulowania zobowiązań podatkowych i symetrycznie – do zapłat w MPP naszym dostawcom towarów i usług).

MPP dotyczy tylko i wyłącznie wpłat złotówkowych, nie ma możliwości utworzenia subkonta do konta walutowego. Wynika to wprost z faktu, że subkonto służy do rozliczeń podatkowych a te zawsze są regulowane w PLN. W związku z powyższym MPP może być zastosowany tylko i wyłącznie, gdy:

 • walutą płatności faktury jest PLN
 • walutą płatności faktury jest waluta obca (np EUR) ale tylko w części „netto” a VAT ma być zapłacony w PLN

UWAGA!!! opcje „split payment” będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli faktury spełniają jeden z dwóch w/w warunków. W przeciwnym wypadku będą ignorowane

Od 1 listopada 2019r. wprowadzone zostały do Ustawy VAT nowe artykuły (105a ust.1, 106e ust.1 pkt 18a, 108a ust. 1a, 108e) dotyczące zasad stosowania MPP oraz załącznik nr 15, który zawiera wykaz towarów i usług dla których MPP jest obowiązkowy. W największym uproszczeniu zawiera on wykaz tych towarów i usług, którymi obrót – wg ustawodawcy – najczęściej służył do wyłudzeń podatku VAT. Na szczęście nie ma tam usług transportowych ani spedycyjnych, ale funkcje obsługujące reguły MPP w programie TS-WIN będą niezbędne, jeśli:

 • nasi kontrahenci (zleceniodawcy) sami podlegają regułom MPP i wymuszają na nas, na zasadzie symetrii, stosowanie tego mechanizmu na wystawianych im fakturach
 • oprócz usług transportowo-spedycyjnych fakturujemy przy pomocy TS-WIN towary/usługi wymienione w załączniku nr 15
 • nabywamy towary/usługi, które podlegają regule MPP (faktury kosztowe)

Z powyższego wykazu wynika, że reguły MPP w praktyce będziemy stosować nie tylko z powodu obowiązku ustawowego ale również, a może nawet przede wszystkim, w wyniku umownych ustaleń z naszymi kontrahentami. W związku z powyższym w programie TS-WIN zostały wprowadzone następujące modyfikacje:

 1. w opcji górnego menu „Parametry: Parametry pracy: Parametry dokumentów finansowych”, na karcie „Parametry dokumentów finansowych własnych, PARAMETRY FAKTUR WŁASNYCH” dodano opcję „Zaznaczaj zawsze SPLIT PAYMENT”.
  Wybranie tej opcji spowoduje, że każda wystawiana przez nas faktura przychodowa będzie podlegała regułom MPP.

  Domyślny split payment na fakturach własnych (przychodowych)
 2. w opcji górnego menu „Parametry: Parametry pracy: Parametry dokumentów finansowych”, na karcie „Parametry dokumentów finansowych obcych, PARAMETRY FAKTUR OBCYCH” dodano opcję „Zaznaczaj zawsze SPLIT PAYMENT”.
  Wybranie tej opcji spowoduje, że każda otrzymana faktura kosztowa będzie podlegała regułom MPP.

  Domyślny split payment na fakturach obcych (kosztowych)
 3. Jeśli reguły MPP mają być stosowane tylko dla wybranych kontrahentów, to opcje opisane w poprzednich punktach muszą pozostać nie zaznaczone a stosowanie reguł MPP zaznaczamy każdemu kontrahentowi z osobna, wg schematu poniżej:
  Domyślny split payment na formularzu kontrahenta

   

 4. Niezależnie od tego czy reguła MPP zostanie włączona dla wszystkich faktur czy tylko dla faktur wybranego kontrahenta, to zawsze mamy możliwość włączenia/wyłączenia jej na każdej fakturze indywidualnie, wg schematu poniżej:
Split payment na formularzu faktury

 

W przypadku zastosowania reguły MPP na wystawianej fakturze, jeśli faktura spełnia ogólne warunki MPP (zawiera VAT płatny w PLN), ustawa VAT nakłada obowiązek umieszczenia na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności”. Treść dopisku definiujemy w ustawieniach szablonu wydruku faktury, na zakładce nr 3:

Split payment na szablonie wydruku faktury

Wg obecnych przepisów (stan na listopad 2019r.) dopisek ten musi mieć treść „mechanizm podzielonej płatności”, dlatego co do zasady nie należy tej treści zmieniać. Dla zwiększenia czytelności zapisu można ewentualnie dodać ogranicznik „—” tak jak to widać na przykładzie powyżej.

Ustawa VAT nie określa w którym miejscu na fakturze ma być umieszczany dopisek, w programie TS-WIN jest on domyślnie umieszczony pod numerami kont bankowych:

Dopisek „mechanizm podzielonej płatności” na wydruku faktury

Program TS-WIN daje możliwość wyłączenia kont bankowych na wydruku faktury. Użytkownicy programu korzystają z tej możliwości w przypadku drukowania na papierze firmowym, na którym konta bankowe są nadrukowane na stałe. W takiej sytuacji dopisek jest umieszczony w dolnej części faktury, pod tabelą usług, w sekcji uwag:

Dopisek „mechanizm podzielonej płatności” na wydruku faktury (wersja bez kont bankowych)

 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej split payment może być stosowany jedynie w sytuacji, kiedy płatność jest dokonywana w PLN (w całości lub netto w walucie, VAT w PLN). Dlatego mogą zdarzyć się sytuacje, w których nasi kontrahenci będą wymagać od nas umieszczenia na fakturach danych, które umożliwią im zastosowanie reguły MPP niezależnie od tego jak została określona waluta płatności. Wynika to z faktu, że decyzja o zastosowaniu MPP zawsze leży po stronie płacącego za towar lub usługę. Możemy sobie zatem wyobrazić sytuację w której jako walutę płatności podajemy walutę obcą (np EUR) ale kontrahent i tak będzie żądał, żeby podać mu numer konta PLN na wypadek, gdyby płacąc podjął decyzję o zastosowaniu reguły MPP do kwoty VAT. Na wypadek obsługi takich żądań wprowadziliśmy do programu TS-WIN opcję drukowania konta PLN w sytuacji, kiedy na fakturze występuje VAT (nawet jeśli kwota do zapłaty w całości jest wyrażona w walucie obcej). Tego typu sytuacje będą zawsze dotyczyć indywidualnych ustaleń z poszczególnymi kontrahentami, dlatego – jeśli takie będzie ustalenie – należy otworzyć formularz danego kontrahenta i zaznaczyć opcję wg schematu pokazanego poniżej:

Opcja „Drukuj konto PLN” na formularzu kontrahenta

Niezależnie od zaznaczenia tej opcji wybranym kontrahentom, mamy również możliwość wybrania tej funkcji na poszczególnych/wybranych fakturach. Odpowiednia opcja znajduje się na formularzu faktury, na zakładce „Inne (Dana zlecenia)” jak widać na rysunku poniżej:

Opcja „Drukuj konto PLN” na formularzu faktury

W przypadku wybrania tej opcji program wydrukuje konto PLN, nawet jeśli jako walutę płatności za usługę określimy walutę obcą (EUR). Umożliwi to kontrahentowi zastosowanie reguły MPP podczas dokonywania płatności. Oczywiście w takiej sytuacji będzie to suwerenna decyzja kontrahenta a nie jego obowiązek. Dlatego faktury tego typu nie muszą, a nawet nie powinny, zawierać dopisku o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Rezultat zastosowania opcji „Drukuj konto PLN” na wydruku faktury

Jak widzimy na rysunku powyżej, w wyniku zastosowania opcji drukowania konta PLN, program umieścił konto PLN w nagłówku mimo, że kwota do zapłaty została w całości wyrażona w EUR. Dzięki temu kontrahent będzie miał możliwość podjęcia decyzji o zastosowaniu reguły MPP podczas realizacji przelewu.

UWAGA!!! W wersji 11 zrezygnowaliśmy z funkcji drukowania numeru rachunku subkonta „split payment” w nagłówku faktury. Opcja ta była możliwa w wersji 9 i 10, ale została wyłączona ze względu na fakt, że na subkonta nie wolno dokonywać bezpośrednich wpłat. Wpłaty zawsze dokonuje się na konto główne i jedynie w opcjach przelewu w systemie bankowym określa się czy VAT ma trafić na subkonto czy nie. Subkonto „split payment” zawsze jest jedno dla każdego konta złotówkowego i to na naszym banku spoczywa obowiązek prawidłowego zaksięgowania wpłaty