KONFIGURACJA TS(DOS)

Rozwiązywanie problemów występujących w trakcie instalacji

W trakcie instalacji może zostać wyświetlony komunikat o błędzie o treści „Podczas próby zamiany istniejącego pliku wystąpił błąd: Błąd podczas wykonywania DeleteFile; code 5. Brak dostępu”. Błąd ten oznacza, że instalator nie może zaktualizować programu, gdyż jest on uruchomiony. Nazwa zbioru, do którego nie ma dostępu, jest wyświetlana na początku okna z komunikatem.

Jeżeli w tej nazwie występuje „TS.EXE”, to znaczy, że uruchomiony jest program główny (może być np. uruchomiony, ale „schowany” w pasku lub uruchomiony na innym komputerze w sieci). W takiej sytuacji należy program wyłączyć i po wyłączeniu, kontynuować instalację klikając na „Ponów próbę”.

Jeżeli nazwą zbioru, do którego nie ma dostępu jest „C:\PSCRIPT\PSCRIPT.EXE”, oznacza to, że przed instalacją nie został wyłączony sterownik drukarki „PageScript”. W takiej sytuacji należy go wyłączyć klikając prawym przyciskiem myszki na ikonie PageScript i wybierając „Exit”

Rozwiązywanie problemów występujących przy uruchomieniu programu

Problem Przyczyna Rozwiązanie
Program zatrzymuje się z komunikatem „CZEKAM NA DOSTĘP… Program został już uruchomiony na tym komputerze i jest „schowany” w pasku Wyłączyć komunikat klawiszem „Esc” i uruchomić program z paska
Program jest jednostanowiskowy i jest uruchomiony na innym komputerze w sieci Wyłączyć program na innym komputerze
Program „zawiesił się” w poprzedniej sesji i system blokuje dostęp do bazy danych Wyłączyć program (w sieci na wszystkich komputerach) i zresetować komputer (w sieci: serwer)
Program zatrzymuje się z komunikatem „C:\PSCRIPT\PSCRIPT.EXE Nie został prawidłowo zainstalowany sterownik drukarki „PageScript” Wyłączyć program i zainstalować ponownie sterownik PageScript korzystając z instalatora programu
Program wyłącza się bez żadnego komunikatu albo generuje komunikat:

Error DBFCDX/1010 Read Error

Uszkodzenie bazy danych Wyłączyć program (w sieci na wszystkich komputerach) i uruchomić go na jednym komputerze w trybie pakowania (z parametrem „p+”)

 

Parametr „p+” należy dopisać we właściwościach skrótu(ikony), w zakładce program, w polu „Wiersz polecenia”, np.: C:\TS\TS\EXE  p+

 

Po naprawie uszkodzenia parametr „p+” należy usunąć

Rozwiązywanie problemów występujących w trakcie pracy programu

Problem
Sposób rozwiązania
Komunikat: „Nie można uruchomić sterownika drukarki Windows Usunąć i ponownie zainstalować ponownie sterownik „PageScript

 

Aby usunąć sterownik należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na ikonie „PageScript” (małe ikony na pasku w prawym, dolnym rogu ekranu) i wybrać „Exit”.

Po zniknięciu ikony z paska należy usunąć folder „PSCRIPT” znajdujący się na dysku „C:” i ponownie zainstalować sterownik przy pomocy instalatora

Komunikat: „Czekam na dostęp” albo „Blokada dostępu W sieci inny Użytkownik pracuje w tej samej opcji i blokuje dostęp. Należy poczekać, aż zakończy on swoje czynności, wówczas blokada zostanie zdjęta.

Jeżeli nikt inny nie pracuje na programie, to nastąpiła awaria serwera sieciowego, który nie zdjął blokady po zakończeniu pracy. Należy wówczas zresetować serwer

W tabeli zamiast danych widoczne są przypadkowe znaki („krzaczki”) Usunąć uszkodzone dane klawiszem Delete i wykonać pakowanie w opcji „Narzędzia: Pakowanie

Ustawienia systemowe wymagane przez program

Do poprawnej pracy programu wymagane są dwa podstawowe ustawienia systemowe:

 • parametr określający ilość plików, które mogą być otwarte jednocześnie w systemie (tzw. „FILES”)
 • zainstalowana polska czcionka i klawiatura „polska programisty” (polskie litery z prawym ALTem)

 

Parametr „FILES” jest ustawiany przez instalator, jednak czasem może zajść konieczność jego ręcznego ustawienia (np., jeśli jakiś inny instalator go zmodyfikuje). Niedostateczna wartość tego parametru jest sygnalizowana przez program komunikatem „Zbyt mało zbiorów można otworzyć jednocześnie…”.albo „Program dostosował konfigurację systemu do swoich potrzeb…”. Jeżeli mimo zresetowania komputera komunikat się powtarza i program nie daje się uruchomić, to parametr „FILES” można ustawić samodzielnie. W tym celu w zależności od systemu operacyjnego należy:

 • w przypadku Windows 95 i 98: kliknąć na „Start”, potem „Uruchom” i wpisać komendę: SYSEDIT

Otworzy się wówczas tzw. „Edytor konfiguracji systemu” zawierający 5 okien. W oknie o nazwie „CONFIG.SYS” należy wpisać w osobnej linii polecenie: FILES=150

UWAGA: Jeżeli polecenie już występuje (np.: FILES=40), to należy zamienić liczbę z tego polecenia na 150

 • w przypadku Windows Millenium: kliknąć na „Start”, potem „Uruchom” i wpisać komendę: SYSTEM.INI

Otworzy się wówczas notatnik z zawartością pliku „SYSTEM.INI”. W pliku tym występują różne komendy systemowe podzielone na bloki (każdy blok w nawiasach kwadratowych []). Należy odszukać blok oznaczony [386Enh] i wpisać w tym bloku w  osobnej linii polecenie: PerVmFiles=220

UWAGA: Jeżeli polecenie występuje (np.: PerVmFiles=40), to należy zamienić liczbę z tego polecenia na 220

 • w przypadku Windows XP, NT, 2000: kliknąć na „Start”, potem „Uruchom” i wpisać komendę: CONFIG.NT

Otworzy się wówczas notatnik z zawartością pliku „CONFIG.NT” (jeżeli nie otworzy się automatycznie, to należy go wybrać z listy programów, którą system zaproponuje do otwarcia tego pliku)

W pliku tym, zwykle na jego końcu, występuje komenda: FILES=xx, gdzie „xx” oznacza liczbę (zwykle nie większą niż 40). Należy tą liczbę zamienić na 150, tak aby polecenie miało postać: FILES=150.

 

W każdym z opisanych przypadków należy po dokonaniu zmiany zamknąć okno klikając na krzyżyk w górnym, prawym rogu okna i potwierdzić zapisanie zmian. Po zamknięciu okna należy uruchomić ponownie komputer.

 

Klawiatura „polska programisty” zwykle jest zainstalowana w systemie jako domyślna. Czasem jednak może wystąpić sytuacja, że zamiast niej jest klawiatura „polska oryginalna” (zamienione klawisze „z” z „y” oraz zamienione klawisze ze znakami interpunkcyjnymi: ; () *-. Może też być zainstalowana klawiatura amerykańska, czyli bez możliwości uzyskania „polskich” liter: ąćęłńóśżź). Sytuacja ta występuje zazwyczaj w systemie Windows95 albo 98, dlatego opis rozwiązania tego problemu ograniczymy do tych systemów. W tym celu należy: kliknąć na „Start”, potem „Uruchom” i wpisać komendę: SYSEDIT

Otworzy się wówczas tzw. „Edytor konfiguracji systemu” zawierający 5 okien.

 

W oknie o nazwie „CONFIG.SYS” należy wpisać następujące polecenia (każde w osobnej linii):

COUNTRY=048,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS

DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(ega,437,1)

 

W oknie o nazwie „AUTOEXEC.BAT” należy wpisać następujące polecenia (każde w osobnej linii):

C:\WINDOWS\COMMAND\MODE CON CP PREP=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)

C:\WINDOWS\COMMAND\MODE CON CP SEL=852

C:\WINDOWS\COMMAND\KEYB PL,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD4.SYS

Uwaga: Fragment „C:\WINDOWS\” występujący w  poleceniach oznacza folder systemowy, który w poszczególnych przypadkach może mieć inną nazwę (np.: C:\WIN albo C:\SYSTEM).

Jeżeli komendy o podobnym charakterze, ale z innymi ustawieniami już występują w podanych plikach, to należy je tak zmodyfikować, aby miały postać taką, jak podano powyżej. W szczególności często spotykane jest ustawienie komendy „KEYB PL” z parametrem „KEYBRD2.SYS” (klawiatura polska oryginalna) zamiast „KEYBRD4.SYS” (klawiatura polska programisty). W takim przypadku wystarczy zamienić 2 na 4. Po dokonaniu zmian należy zamknąć okno klikając na krzyżyk w górnym, prawym rogu okna i potwierdzić zapisanie zmian. Po zamknięciu okna należy uruchomić ponownie komputer.

Ustawienia trybu wyświetlania programu na ekranie

Program może być uruchamiany w dwóch trybach: pełnoekranowym albo w oknie. Tryb wyświetlania można ustawić we właściwościach skrótu(ikony), która służy do uruchomienia programu. W tym celu należy ustawić myszkę na ikonie programu, kliknąć prawym przyciskiem i z menu, które się pojawi wybrać „Właściwości”. We właściwościach należy kliknąć na zakładkę „Ekran” i ustawić parametr „Sposób wyświetlania”. Pełny ekran oznacza, że program zajmuje  cały ekran i w czasie, gdy jest uruchomiony nie widać pulpitu ani paska systemowego. W trybie pełnoekranowym można „zrzucić” program do paska klawiszem ÿ. Dzięki temu istnieje możliwość uruchamiania innych aplikacji bez konieczności wyłączania programu.

Uwaga: Jeżeli program jest „schowany” w pasku, to uruchamiamy go klikając na pasek a nie na ikonę na pulpicie.

Jeżeli nie wyłączono we właściwościach w zakładce „Inne” klawisza skrótu „Alt+Enter”, to kombinacja ta przełącza tryb wyświetlania z okna na pełny ekran.

 

W niektórych systemach operacyjnych (Windows XP, NT, 2000) może wystąpić sytuacja, że w trybie pełnoekranowym program zajmuje tylko część ekranu (zwykle górną połowę) a reszta jest „czarna”. Wynika to z nieprawidłowego ustawienia rozmiaru ekranu (80×50) zamiast typowego dla trybu pełnoekranowego: 80×25. W takiej sytuacji należy postąpić następująco:

 • wyłączyć program
 • we właściwościach skrótu(ikony) do programu w zakładce „Ekran” ustawić parametr „Sposób wyświetlania” na „Okno” i zapisać klikając na „OK
 • uruchomić program w oknie klikając na skrót
 • w czasie, gdy program jest uruchomiony ustawić myszkę na pasku tytułowym okna, kliknąć prawym przyciskiem i z menu, które się pojawi wybrać „Właściwości”. We właściwościach ustawić:
 • w zakładce „Opcje”: „Opcje wyświetlania” na „Pełny ekran
 • w zakładce „Układ”: „Rozmiar buforu ekranu” na „szerokość: 80, wysokość: 25” oraz tak samo „Rozmiar okna”: „szerokość: 80, wysokość: 25
 • zapisać ustawienia klikając na „OK” i wybierając „Zapisz właściwości dla przyszłych okien…
 • wyłączyć program
 • we właściwościach skrótu(ikony) do programu w zakładce „Ekran” ustawić parametr „Sposób wyświetlania” na „Pełny ekran” i zapisać klikając na „OK

 

W tych samych systemach operacyjnych (Windows XP, NT, 2000) w trybie okienkowym może wystąpić sytuacja, że nie można zmienić (zwłaszcza powiększyć) rozmiaru okna „ciągnąc” myszką za jego krawędzie. W takiej sytuacji należy ustawić myszkę na pasku tytułowym okna, kliknąć prawym przyciskiem i z menu, które się pojawi wybrać „Właściwości”. We właściwościach ustawić w zakładce „Czcionka” odpowiedni rozmiar.